Hizmet Sözleşmesi
  1. Sözleşme Bilgileri

 

Tur bilgileri ile  ücrete dahil olan ve olmayan hizmetler matbuu sözleşmede  belirtilmiştir:

İş bu madde altında verilen bilgilerde Şirket'in isteği dışında değişiklikler olması durumunda, güncellenmiş bilgiler Şirket aracılığıyla Yolculara bildirilecektir. Şirket, tur programında rezervasyon sahibine ilave maliyet getirmeyen eşdeğer alternatif düzenlemeler ve değişiklikler yapma hakkına haizdir. Tedarikçilerin  (havayolu, konaklama...vs.) yapacağı fiyat değişikliklerini Şirket’de Yolcularına yansıtmaya müktedirdir. Fiyat arttırımı yapmamak için Şirket tedarikçi değişikliğine de gidebilir.

Ücrete dahil olmayan hizmetler: ekstra harcamalar, yurt dışı çıkış harç pulu.

Belirtilen otellerde gün  sayısı kadar konaklama ücrete dahil olan hizmetler:  tüm transferler, sabah ve akşam yemek, mekke ziyaret yerleri, medine ziyaret yerleri, Şirket rehberlik hizmetleri, Şirket seyahat çantası, Şirket Umre rehber kitabı, 5 lt. dolu zemzem bidonu, gidiş dönüş uçak bileti, vize.

2.         Ödemeler

Sözleşme tarihinde, Sözleşme bedelinin en az % 30’u tura katılım güvence tutarı (“Kapora”) olarak alınmaktadır. Bakiyenin  ise turun başlamasından en geç onbeş (15) gün önce ödenmesi gerekmektedir.

Bu süreler içinde ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde Şirket, iş bu Sözleşmeyi Sözleşmeye aykırılıktan fesh etme hakkına sahiptir.

Ayrıca Kapora olarak alınan bedel, tura katılım güvence tutarı olarak alındığından müşterinin ücretin geri kalan miktarını ödememesi durumunda iadesi söz konusu değildir.

Şirket’ in ödemeleri kabul şekli olarak nakit dışında kullandığı kartlar ve taksit sayısı rezervasyon alınma sırasında belirtilecektir. Broşürde belirtilen ücretlerimizde günlük TCMB döviz satış kurları esas alınır.

3.         Mücbir Sebepler,  İptal , Vazgeçme ve Değişiklikler

3.1.      Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, iş bu Sözleşme kapsamında mücbir sebep ( tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...vb. ) olarak kabul edilir.  Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş  ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, Şirketin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller Şirket  için mücbir sebep sayılır.

Şirket, mücbir sebeplere  bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya rezervasyon aldığı turları gezi başlangıcından yedi (7) gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Yolcu ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda Yolcunun tazminat hakkı doğmaz.

 3.2.     Yolcunun gezisinin başlamasına otuz (30) gün kalaya kadar iptal etmesi durumunda tur ücretinin %30’u  , otuz (30) gün ile onbeş (15) gün arası  olan iptallerde ise %50’si , onbeş (15) gün ile uçuş gününe kadar olan dönemlerdeki iptallerde ise %70 ‘i  kesintiye uğrar.

4.         Diğer Hususlar

4.1.      Şirket, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla Yolcuya bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşme esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler rehberlerin  insiyatifi ile değiştirilebilir. Ekstra olarak yer alan bazı geziler için rehberin bildireceği rakam kadar ekstra servis ücreti talep edilebilir.

4.2.      Şirket’den  program talebinde bulunan Yolcuların en az bir (1) yıl geçerli pasaportları bulunmalıdır. Vize işlemlerinde Şirket, Yolcu ile konsolosluk arasında aracı konumundadır, vize alınamamasından sorumlu değildir. Vizenin konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır.

4.3.      Yolcuların şikayetçi olduğu hususları hizmetlerin ifası sırasında yazılı olarak Şirket'e bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcundan ileri gelir. Yolcuların şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi talepleri ile tazminat haklarını ortadan kaldırır.

4.4.      Uçak  ile yapılan yolculuklarda bu taşıma araçlarına gelen zamlar ilan edilen gezi ücretlerine aynı oranda ilave edilir.

4.5.      Şirket  konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda Yolcunun taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez.

4.6.      Tura katılan Yolcunun; her türlü gezide, ………… kg.dan çok olmamak kaydı ile iki (2) valiz, uçaklı seyahatlerde ise ………kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

4.7.      Sıfır-iki (0-2) yaş bebek, iki –onbir (2-11) yaş çocuk kategorisinde yer alan yolcularımız için ilan edilen ücret yataksız çocuk ücretidir.. Konaklama tesisindeki uygunluk durumuna göre ekstra yatak verilebilir. Ekstra yatak isteme durumunda ekstra ücret talep edilir.

4.8.      Programlarda ziyaretlerin sırası günü ve saati rehberlerimizin iş akışına göre değişiklik gösterebilir.

4.9.      Programınız ile ilgili seminer düzenlenmesi durumunda Şirket yetkililerince tarafınıza bildirilecektir.

4.10.    Mekke –Medine ara geçiş tarihi programınızın gün sayısına göre belirlenecektir. Rehberlerimizde tam gün/saat bilgisi sizlere duyurulacaktır.

4.11.    Hastalık olması durumunda sağlık kuruluşlarının müsaitliğine bağlı olarak tedavileriniz  karşılanacaktır. Sağlık kuruluşlarının ve destinasyonun kendilerinden kaynaklanan ( tatil, doktorların izinli olması vb.) sebeplerden Şirketimiz sorumlu değildir.

4.12.    Ekonomik /Servisli otellerimiz için servislerimiz  yirmi (20) ile otuz (30) dakikada bir kalkacaktır. Namaz saatlerinde servisler çalışmayacaktır. Lütfen namaz saatlerinden en az bir (1) saat önce servis kullanmaya özen gösteriniz.

4.13.    Tarafların iş bu Sözleşme’de yer alan adresleri tebligat adresleridir. Şirket'in bu adrese yapacağı bütün ihbar ve tebliğlerin muteber tebligatlar olduğu kabul edilir. Taraflar’dan biri adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirimin yapılmaması halinde gönderilen tebligatın yasal olarak tebliğ edildiği kabul edilir.

4.14.    Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle kısmen ya da tamamen yasaya aykırı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelir ise, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yasallığı geçerliliği ve uygulanabilirliği hiçbir surette etkilenmeyecek ya da bunlara halel gelmeyecektir. Yasaya aykırı, geçersiz veya uygulanamaz hüküm, ekonomik amaçlar gözetilerek, yerine geçeceği hükme en yakın ve en uygun bir hüküm ile Şirket tarafından değiştirilebilecektir. Yukarıdaki hususlar ayrıca Sözleşme’deki boşluklara da uygulanabilecektir.

4.15.    Suudi Arabistan hükümetinin yeni uygulamaya başladığı yeni vergi politikaları sebebiyle üç (3) yıl içerisinde bir (1) defadan fazla umreye giden şahıslardan ............. tutarında ek vergi alınmaya başlanmıştır. Söz konusu ek vergi sorumluluğu Şirket’e değil Yolcuya aittir. Bu konu hakkında gerekli bilgilendirme Yolcuya Sözleşmenin imzası sırasında ve tur öncesi yapılmış olup Yolcunun yanıltıcı, eksik veya yanlış beyanda bulunması sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlar ve ek ödemelerden dolayı Şirket hangi ad altında olursa olsun sorumlu değildir. Bu doğrultuda programa katılan Yolcular ......... tarihinden sonra umreye gitmediklerini beyan ve kabul etmişlerdir. Yolcunun yanlış veya eksik beyanda bulunması sebebiyle sonradan Şirket tarafından Suudi Arabistan devletine ödenmek durumunda kalınacak vergi, resim harç veya benzeri mali yükümlülüklere ilişkin tüm tutar aynı şekilde yanlış veya eksik beyanda bulunan Yolcuya  örnek olarak ve fakat bununla sınırlı olmamak kaydı ile bütün dava ve takip masrafları ile beraber rücu edilecektir. Buna ek olarak Suudi Arabistan tarafından başkaca vergi ve benzeri herhangi ilave bir bedel talep edilmesi halinde bu bedel Yolcudan tahsil edilecektir.

4.16.    Yolcu, İş bu Sözleşmenin 4.15. maddesinde belirtilen tarihden itibaren umreye gidip gitmediği hususunda yanıltıcı, yanlış veya eksik beyanda bulunmanın hem cezai hem idari müeyyideleri olduğunu, aksi davranışın Şirkete maddi ve itibar kaybı gibi telafi edilemez manevi zararlara yol açacağı hususunda Şirket tarafından özel olarak bilgilendirildiğini, bu itibarla Şirketin maruz kalacağı kar kaybı, itibar kaybı dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile oluşabilecek maddi, manevi her türlü zararları, Şirketin ilk yazılı talebi ile başkaca herhangi bir ihtar veya ihbara mahal bırakmadan karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.  

4.17.    Şirket İşbu Sözleşmeden doğmuş ve doğacak haklarını, borçlarını ve alacaklarını kısmen veya tamamen devir veya temlik edilebilir.

4.18.    Yolcular havalimanında gidiş saatinden en az üç (3) saat önce bulunacak , pasaportları ve yanlarında bulunması gereken evraklar dağıtılacak ve ardından pasaport kontrol noktasına yönlendirilecektir. 

4.19. Taraflar işbu Sözleşmenin yorumunda ve işbu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkabilecek olan tüm uyuşmazlıklarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisi ile Türk Hukuku uygulamasını kabul etmişlerdir.

İşbu Sözleşme dört (4)  maddeden oluşmaktadır ve iki (2)  nüsha olarak taraflarca imzalanmıştır.